Zápisy ze schůzí

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konanou dne 18. 2. 2017 v ČSCH, Maškova 8, Praha

Program:

 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)
 2. Přijetí nových členů
 3. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016
 4. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2016
 5. Zpráva revizní komise
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Zpráva plemenáře
 8. Plán akcí na r. 2017
 9. Volby 2018, zvolení volební komise (min. 3člená)
 10. Různé, diskuse
 11. Usnesení, závěr

Přítomno: 19 členů, členská základna byla usnášení schopná

Hosté: Josef Vilhelm

 1. Zahájení:

Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, přivítal přítomné, př. Vilhelma, čestného předsedu ing. Šonku, a seznámil přítomné s programem schůze. Popřál jubilantům hodně zdraví a chovatelských úspěchů. Př. Šonka hovořil o problémech s ptačí chřipkou a jak je řešit a odpovídal na dotazy. Proběhlo představení členů, jejich funkce a odchovy.

 1. Přijetí nových členů:

Nový členové, kteří se měli dostavit a stát se novými členy klubu chovatelů maransek se bohužel nedostavili.

 1. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016

V lednu byl zvolen nový výbor klubu s předsedou př. Václavíkem, př. Ing Šonka byl zvolen čestným předsedou.

Zpravodaj vyšel v letním období s novým logem klubu, dále se podařilo objednat trička, mikiny a vesty s logem klubu.

V říjnu odstoupil př. Václavík s celým výborem z důvodu nemoci. Byl zvolen nový výbor s předsedou př. Holcem. Byla provedena povinná přeregistrace klubu. V listopadu proběhla celostátní výstava v Lysé nad Labem.

Klub navázal spolupráci s kluby ze Slovenska, Francie a Německa.

Byl zaslán požadavek předsedovi posuzovatelů drůbeže Ivana Pavla, aby nám zaslal oficiální vyjádření k barevnému rázu černá měděně prsá/krká.

Byl vyroben roll up baner a další reklamní předměty.

Lednová výstava se bohužel nekonala z důvodu ptačí chřipky

 1. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2016

Př. Juházsová seznámila přítomné o výsledku hospodaření za rok 2016

 1. Zpráva revizní komise

Revizní komise provedla kontrolu všech dokladů a zjistila, že všechny doklady byly řádně zaúčtovány.

 1. Rozpočet na rok 2017

Pokladník př. Juházsová seznámila přítomné o plánovaném rozpočtu na rok 2017, tento rozpočet byl jednohlasně schválen

 1. Zpráva plemenáře

Informoval o důležitosti plemenářské práce a upozornil členy klubu, aby vyplnili rozdané formuláře a co nejrychleji je zaslali zpět

 1. Plán akcí na r. 2017
 • Uhrazení členských příspěvků do 28.2
 • Byla schválena výše členských příspěvků (200 kč) a jednorázový poplatek nově příchozích členů (300 kč) – Schváleno 10 členy, zdrželi se hlasování 4 členi, proti bylo 5 členů
 • Zajištění tvorby zpravodaje – zpravodaj vyjde do konce května – V. Taimerová a J. Mesteková
 • Uspořádání stolního posuzování maransek
 • Uspořádání klubové výstavy maransek

Dále předseda klubu poprosil členy klubu, aby se snažili zajistit pro klub sponzorské dary, aby členové spolupracovali s plemenářem a účastnili se výstav a členských schůzí.

 1. Volby 2018, zvolení volební komise

Byla jednohlasně zvolena volební komise (př. Křižan, př. Zeman, př. Valentovič). Předseda navrhl způsob voleb – výbor bude kandidovat jako celek – tento návrh byl schválen, 1 člen se zdržel hlasování. Dále navrhl odhlasování 5-ti členného výboru – tento návrh byl schválen, 1 člen se zdržel hlasování. Byla navrhnuta 3 členná kontrolní komise, která byla jednohlasně odsouhlasena.

Byly navrhnuty nové podmínky klubové soutěže – tyto podmínky byly schváleny, 1 člen se zdržel hlasování

Podmínky soutěže:

 • a) chovatel soutěží se 4ks stejného barevného rázu velkých i zdrobnělých maransek. Barevné rázy se nesmějí míchat v jedné soutěžní přihlášce. Lze se do soutěže přihlásit s více barevnými rázy, ale každý barevný ráz zvláště.
 • b) jeden nejhůře oceněný kus drůbeže ze všech výstav se škrtá c) drůbež musí pocházet od českých chovatelů a musí mít registrační kroužek platný v ČR, případně ze země původu soutěžícího chovatele.
 • d) přihlášku do soutěže odevzdá nejpozději do 31. ledna roku předsedovi, nebo jednateli klubu s oceňovacími lístky soutěžící drůbeže, příp. lze doložit soupisové archy posouzené drůbeže nebo katalogy z výstav s oceněním.
 • e) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů ze všech výstav
 • f) při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyšších ocenění drůbeže ze všech výstav
 • g) vítěz této soutěže obdrží pohár.
 1. Různé, diskuse

V diskusi se probíraly tyto body:

 • Změna stanov klubu
 • bod 4 – vymazat ,,chováme maransky v barevném rázu měděně černém,,. – Schváleno jednohlasně
 • Členství v klubu (doplnit bod 3 Členem se může stát pouze zájemce, který je řádným členem ZO). – Schváleno jednohlasně
 • Změna povinnosti člena klubu – zaplatit členské příspěvky do 28.2.
 • Změna v působnosti  klubu – na znění: ,,sdružuje chovatele velkých a zdrobnělých maransek a jejich příznivce“
 • Hlasovat o možnosti hlasování přes internet, sms. Důvod: větší účast jak na schůzi – schváleno jednohlasně
 • Nákup reklamních předmětů. – schváleno jednohlasně
 • Schválení možnosti výboru, pracovat s financemi do výše 5000 Kč bez hlasování členské základny. (nákup roll up baneru, reklamní věci atd.) – schváleno jednohlasně
 • Proškolit min. další 2 členy klubu na hodnocení vajec. (Jana Mesteková, Martina Mesteková) – Schváleno jednohlasně
 • Změna termínu speciální výstavy (uspořádání speciální výstavy klubu při celostátní výstavě) – schváleno jednohlasně
 • Výbor zjistí možnosti:
 • O uspořádání 2 speciální výstavy na Moravě (termín říjen, leden, únor)
 • Projednat zájem o uspořádání stolního posuzování.
 • Uhrazení členských příspěvků do 28. 2. z důvodů odeslání počtu členské základny na svaz ČSCH do 31.3.
 1. Usnesení, závěr

Výroční členská schůze schvaluje:

 • Rozpočet za rok 2016
 • Rozpočet na rok 2017
 • Plán akcí na rok 2017
 • Výši členských příspěvků
 • Volební komisy
 • Způsob voleb po skupinách
 • Volbu 5- ti členného výboru
 • Podmínky soutěže
 • Změnu stanov
 • Hlasování přes internet a sms
 • Rozpočty na reklamní předměty
 • Proškolení nových posuzovatelů vajec
 • Změna termínu výstavy

V závěru si př. Vilhelm připravil přednášku o vadách maransek ,které názorně ukazoval na fotografiích.

předseda poděkoval za účast na schůzi a popřál mnoho chovatelských úspěchů.

 

Zapsala: Martina Mesteková

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec