Stanovy

Český svaz chovatelů – Klub chovatelů drůbeže maransek
ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU

Ustavující schůze se konala 29. 6. 2008

Název, sídlo, forma, působnost

 • Název: Klub chovatelů maransek ČSCH Praha, zkratka KCHDM
 • Sídlo: Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy                                                                             a) klub je organizační jednotkou ČSCH                                                                         b) byl ustaven ústřední odborovou komisí chovatelů drůbeže
 • Působnost: klub sdružuje chovatele a příznivce chovu drůbeže
 • velkých a zdrobnélých maransek.

Poslání

 • Vytvářet podmínky pro rozvoj chovu drůbeže maransek
 • Zabezpečovat cílevědomou řízenou plemenitbu, šlechtění, zlepšování užitkových vlastností a exteriéru zvířat
 • Kroužkovat odchovaná kuřata
 • Pořádat speciální výstavy
 • Vydávat klubový zpravodaj

Řídící orgány

 • Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze,
 • která se svolává min. 1x ročně

Členské schůzi přísluší:

 • Schvalovat jednací řád schůze
 • Schvalovat stanovy a jejich změny
 • Volit členy výboru
 • Řídit činnost výboru a odvolávat jeho členy
 • Kontrolovat usnesení předchozí schůze
 • Rozhodovat o kárných opatřeních
 • Stanovit výše členských poplatků

Členství v klubu

 • Členem klubu se může stát každý chovatel, který je členem ZO ČSCH
 • Členy mohou být i občané, kteří mají zájem o chovatelství, i když sami chovateli nejsou

Podmínky pro přijetí za člena:

 • Zaslání přihlášky
 • Zaplacení klubových příspěvků

Povinnosti člena:

 • Základní povinností člena je včasná úhrada klubových příspěvků, a todo                   28.2. daného roku
 • Řídit se stanovami klubu a přispívat k jejich plnění – kroužkovat mladou drůbež prostřednictvím plemenáře klubu
 • Vystavovat na klubových výstavách
 • V rámci možností spolupracovat s výborem

Práva člena

 • Účastnit se členských schůzí a hlasovat
 • Volit a být volen do výboru klubu
 • Všestranně se účastnit činnosti klubu
 • Vznášet návrhy, dotazy a stížnosti a vyžadovat informace o činnosti hospodaření
 • Odvolávat se proti rozhodnutí vydaným v jeho neprospěch
 • Publikovat ve zpravodaji klubu

Hospodaření klubu

 • Rozpočet schvaluje členská schůze.
 • Za plnění rozpočtu odpovídá členská schůze a pokladník, který předává zprávu o hospodaření za předchozí rok ke schválení.
 • Základními příjmy jsou klubové příspěvky.
 • Dalším zdrojem jsou sponzorské dary, další prostředky plynou z výstav ve vlastní režii a ze společenských akcí.

Zánik klubu

 • Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze.
 • Souhlas se zánikem musí vyslovit nejméně 80% všech členů klubu.

Organizační řád byl schválen 29.6.2008