Zápisy ze schůzí

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konané dne 19. 1. 2019 v Praze (Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy)

Program:

 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)
 2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2018
 3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2018
 4. Zpráva revizní komise
 5. Príjmutí nových členů
 6. Volba mandátové komise
 7. Rozpočet na rok 2019
 8. Plán akcí na rok 2019
 9. Různé, diskuse
 10. Usnesení, závěr

Přítomno: 15 členů, Členská základna byla usnášení schopná

Hosté: př. Ivan Pavel, př. Hrubeš

 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)

Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, přivítal přítomné, př. Pavla, př. Hrubeše, čestného předsedu ing. Šonku, a seznámil přítomné s programem schůze.

Schválení programu

   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0
 1. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2018

Vážení členové Klubu chovatelů maransek, hosté.

Dovolte mi v krátkosti shrnout činnost klubu v uplynulém roce 2018.

Myslím, že klub se podařilo stabilizovat a postupně ho dostávat do pozice aktivních klubů ČSCH. Samozřejmě je před námi ještě velký kus práce, kterou za nás nikdo jiný neudělá. A teď už opravdu k činnosti klubu. V únoru byla výroční členská schůze zároveň volební. Zvolen byl staronový výbor, včetně kontrolní komise. Začátkem roku provedl finanční úřad kontrolu účetnictví za předešlé 2 roky a neshledal žádné výhrady. Tímto bych chtěl poděkovat za precizní práci dlouholeté pokladní klubu přítelkyni Juházsové za její obětavou práci pro náš klub. Je vidět, že peníze klubu jsou ve správných rukou. Když postoupím do dalšího období loňského roku, tak se dostávám do doby konání celostátní výstavy mláďat, která se koná již tradičně v měsíci září v Olomouci. Bohužel na této výstavě opět žádný člen klubu nevystavoval. Nevím, zda je to brzkým termínem, nebo místem konání. Počet vystavené drůbeže 364 kusů se mi na CV zdá opravdu nízký a je otázkou, zda má smysl do budoucna takovou výstavu pořádat. V měsíci říjnu proběhl svátek všech maransek . Dne 12.-13.října 2018 proběhla speciální výstava Klubu chovatelů maransek v Dobrovici. Hezký areál pojmul snad rekordní počet 67 maransek, který se kdy na jednom místě vystavil. Za skvěle připravený fundus patří dík našemu členu a zároveň předsedovi místní ZO Dobrovice Václavu Klackovi. Chovatelé místní ZO nás i naše maransky mile přijali a slepičky i my chovatelé jsme se v místním areálu cítili jako doma. Vystavená zvířata vystavené po kmenech 1,2 v klecích v úrovni očích byla skvělá volba a zvířata se náležitě předváděla. Naší speciální výstavu obeslali tito členové klubu: př. Mesteková Jana, Martina, Holec, Šonka, Václavík, Mahulík, Rezek, Holeček. Těmto chovatelům patří velký dík. Tito chovatelé to myslí s maranskama opravdu vážně! Náš klubový posuzovatel př. Vilhelm posoudil všech 67 kusů maransek s velkou precizností, své rozhodnutí se nebál konzultovat s přítomnými členy klubu. A jaké bylo umístění? Titul šampion získal na zdr. Maransku přítel Václavík, nejlepší kmen a nejlepšího kohouta vystavil také přítel Václavík, nejlepší slepici vystavil př. Holec, nejlepšího jednotlivce málo chovaného barevného rázu vystavila př. Mesteková. Čestnou cenu získal př. Rezek, př. Holeček, př. Mesteková. Všem vítězům samozřejmě blahopřeji. Myslím, že speciální výstava splnila svůj smysl. Už teď jsme dostali od předsedy ZO Dobrovice nabídku uspořádat další speciální výstavu opět v Dobrovici. Je jen na nás jestli danou nabídku přijmeme. Dokázal bych si představit, že oslovíme slovenský klub maransek s možností uspořádat společnou výstavu maransek. Další z vrcholů uplynulé chovatelské sezóny byla listopadová evropská výstava, která se konala v dánském Herningu. Čest českých maransek na této výstavě zachraňoval a nevedl si špatně přítel Václavík. V měsíci listopadu nově zvolená UOKCHD začala pracovat na aktualizování seznamu plemen a rázů drůbeže. ÚOKCHD podle mého názoru pracuje nejednotně, někdy až unáhleně. Člen UOK př. Rohrer, který má na starost spolupráci s kluby spolu s přítelem Hertlem jakožto koordinátorem výstavnictví uspořádali schůzku klubů na skoro nejvýchodnějším místě v České republice ve městě Vranovice. Ať pro mě, nebo pro jednatelku by stál výlet přes celou republiku 2dny dovolené a cca. 1500 korun jen za dopravu. Klub náležitě protestoval na zcela nevhodné místo konání této schůze, bohužel marně. Nechápeme, proč se toto setkání nemohlo uskutečnit na sekretariátu, nebo někde v půli republiky. Důvodem proč tak být nemohlo, byl důvod, že prý cituji doslovně př. Rohrera: bývalé vedení UOK procestovalo celej rozpočet na schůzování, bylo mě jako novému členu, ze strany sekretářky p. Stejskalové jasně dáno najevo, že nejsou peníze! Celé toto jednání dělám na vlastní náklady. Konec citace přítele Rohrera. Z toho vyplývá, že svaz chce ušetřit peníze, ale každý klub bude stát doprava nehorázné peníze. Mrzí mě, že UOKCHD je rozdělena na dvě skupiny, ale to je pouze následek toho, že nebyly voleny do UOK skupiny, ale jednotlivci. Vraťme se ale k něčemu příjemnějšímu a to byla listopadová Celostátní Výstava v Lysé nad Labem. Vystaveno bylo celkem 34 maransek ve 3 barevných rázech. Z klubu nás reprezentovali Mesteková Martina, př. Holec, př. Václavík. Výstava vajec bohužel uspořádána nebyla z důvodu nezájmu. Je smutné, že jsme výstavu vajec odhlasovali všemi 18 hlasy a nakonec byli ochotni přivézt vejce pouze 4 členové.

Vážení členové klubu, dovolte mi na závěr popřát Vám úspěšnou chovatelskou sezónu 2019. Chovu zdar.

 1. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2018
Příjmy Výdaje
Členské příspěvky 6 800 Kč Koupě hrnečků 8 750 Kč
Sponzorský dar 10 000 Kč Tisk zpravodaje 4 783 Kč
Tržba za hrnečky 900 Kč Cestovné 1 380 Kč
Úroky 5,33 Kč Účetní 1 001 Kč
    Poštovné 1 776 Kč
    Internet 1 001 Kč
    Občerstvení 1 469 Kč
    Poháry 1 891 Kč
    Vedení účtu 185 Kč
    Režie 1 707 Kč
Celkem 17 505 Kč Celkem 23 941 Kč

 

Stav k 1. 1. 2018 70 905,40 Kč
+ Příjmy 17 505,33 Kč
– Výdaje 23 941,00 Kč
Stav k 31. 12. 2018 64 469,73 Kč
Z toho v pokladně 2 038 Kč
na účtu 62 431,73 Kč
 1.  Zpráva revizní komise

Kontrolní komise provedla revizi pokladny a pokladní knihy za rok 2018. Bylo překontrolováno 25 výdajových pokladních dokladů, 23 příjmových pokladních dokladů a 12 bankovních výpisů. Všechny příjmové i výdajové doklady jsou řádně podepsány, orazítkovány a zapsány v pokladní knize. Rovněž i všechny bankovní výpisy jsou řádně zaevidovány. Pokladní hotovost se shoduje se zápisem v pokladní knize.

 1. Přijmutí nových členů

Žádný zájemce o členství v klubu na schůzi nedorazil.

 1. Volba mandátové komise

Mandátová komise: Předseda: př. Valentovič; člen: př. Scordia

   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0

Zápis na členské schůzi: př. M. Mesteková

   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0
 1. Rozpočet na rok 2019
Přijmy Výdaje
Členské příspěvky 7 000 Kč Zpravodaj 4 000 Kč
Sponzorské dary 10 000 Kč Účetní 1 000 Kč
Prodej hrnků 1 000 Kč Internet 1 001 Kč
Od ČSCH 990 Kč Poháry 2 000 Kč
Úroky 10 Kč Občerstvení 2 000 Kč
    Poštovné 2 000 Kč
    Režie 2 000 Kč
    Cestovné 2 000 Kč
    Reklamní předměty 2 800 Kč
    Za vedení účtu 199 Kč
Příjmy celkem 19 000 Kč Výdaje celkem 19 000 Kč

 

 1. Plán akcí na rok 2019
 • Zaplacení členských příspěvků do konce března
   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0
 • Speciální výstava ve středočeské Dobrovici
   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0
 1. Různé, diskuse
 • Byl předložen návrh uskutečnit oficiální klubovou výstavu vajec s posouzením při výstavě v Litoměřicích. (vzorek s 6 ks vejci) Posuzování vajec ve čtvrtek 7. 2. 2019. Samotná výstava 8. 2. – 9. 2. 2019.
   • Pro: 15
   • Proti: 0
   • Zdrželo se hlasování: 0
 • Návrh na zrušení zpravodaje (důvody: časově náročné, drahý tisk):
   • Pro: 1
   • Proti: 12
   • Zdrželo se hlasování: 2
 • Návrh na zpoplatnění zpravodaje (50 Kč za 1 ks):
   • Pro: 1
   • Proti: 12
   • Zdrželo se hlasování: 2
 1. Usnesení, závěr

Členská základna schvaluje:

 • Volbu mandátové komise
 • Volbu zapisovatele na schůzi
 • Rozpočet na rok 2019
 • Zaplacení členských příspěvku do konce března
 • Speciální výstavu v Dobrovici
 • Výstavu vajec v Litoměřicích

Členská základna zamítá:

 • Zrušení zpravodaje
 • Zpoplatnění zpravodaje

K závěru schůze si př. Pavel a př. Hrubeš připravili přednášky.

Př. Pavel hovořil o celostátní výstavě mláďat, posuzování na výstavách, setkání s kluby, prezentaci vajec, vyjadřování názorů na internetu a o úspěšnosti zvířat na výstavách a následném posuzování. K dispozici byly i promítané fotky s vadamy u maransek, které př. Pavel ihned hodnotil a vysvětloval přítomné vady.

Př. Hrubeš si připravil přednášku o plemenitbě a následné plemenářské práci.

V závěru předseda L. Holec poděkoval přítomným hostům za přednášky, členům za účast a popřál hodně štěstí do nového chovatelského roku.

Zapisovatel: Martina Mesteková

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec


Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konané dne 17. 2. 2018 v Praze (Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy)

Program:

 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)
 2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2017
 3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2017
 4. Zpráva revizní komise
 5. Príjmutí nových členů
 6. Volba mandátové komise
 7. Rozpočet na rok 2018
 8. Plán akcí na rok 2018
 9. Různé, diskuse
 10. Usnesení, závěr

Přítomno: 18 členů, Členská základna byla usnášení schopná

Hosté: př. Hrubeš

1.     Zahájení, úvod (seznámení s programem)

Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, přivítal přítomné, př. Hrubeše, čestného předsedu ing. Šonku, a seznámil přítomné s programem schůze.

Schválení programu

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

2.     Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2017

V krátkosti shrnu chovatelský rok 2017. V začátku roku 2017 Nás chovatele drůbeže zastihla ptačí chřipka, která Nám znemožnila ukázat chovatelské veřejnosti naše chovatelské umění tím, že veterinární zpráva zakázala vystavování drůbeže. V loňském roce postihla nějaká nemoc několik členů klubu maransek včetně mě. Zvířata krásně prosperovala, až do 10 týdne, kdy nastal čas kroužkování, během několika dní mi postupně vymřel celý odchov maransek. Podle všech příznaků se jednalo o markovu chorobu. Nu, pojďme se posunout někam dále. Klubový zpravodaj vyšel v termínu, který jsme si přislíbili a za to zaslouží poděkování přítelkyni Taimarové a Mestekové. Samozřejmě děkuji i všem přispěvatelům. O celostátní výstavě mláďat se raději zmiňovat nebudu, protože z klubu tuhle výstavu nikdo neobeslal.

V září proběhlo historicky první stolní posuzování maransek při místní výstavě ZO Stará Boleslav. Zvířata nám posoudil za naší přítomnosti přítel Vilhelm. Na naše otázky nám ochotně a věcně odpovídal. Zvířata zde vystavili přítelkyně Jana a Martina Mesteková, přítel Mahulík, př. Holec, př. Zeman. Tímto všem vystavovatelům děkuji. Další kdo nám zpestřil stolní posuzování nebyl nikdo menší, než předseda ústřední odborné komise chovatelů drůbeže přítel Hrubeš, který ochotně přijal naše pozvání na tuto akci. Přednáška o plemenářské práci v chovu slepic, které se zúčastnili vystavovatelé, dále z členů klubu př. Hlásný, př. Holeček, př. Šonka nás všechny přítomné opravdu nadchla. Další velká radost se dostavila, když nám přítel Hrubeš nabídnul, že by se plemenařiny v našem klubu rád ujal. Od nás přítel Hrubeš nechce nic jiného, než ochotu spolupracovat. Přítel Hrubeš Vám jistě v diskusi o svých představách vše poví a vysvětlí. Velký dík za možnost uspořádat toto stolní posuzování v areálu ZO Stará Boleslav patří členům této ZO, ale hlavně členu našeho klubu příteli Mahulíkovi, který za pomoci přítele Hlásného připravili voliéry pro naše zvířata. Při tomto setkání se mi s přítelkyní Juhászovou povedlo po asi 2 hodinovém martiriu v bance převést klubový účet, který byl veden ještě na přítele Šonku na teď už vlastně dosluhující výbor. Podařilo se nám zařídit internetové bankovnictví, které naší pokladní klubu jistě usnadní mnoho času a klubu peníze. Přítelkyně Mesteková rozdala členům výboru nová klubová razítka.

Další velkou akcí klubu, byla další speciální výstava Klubu chovatelů maransek při Národní výstavě v Lysé nad Labem, která se konala v listopadu. Klub zde vystavil pouze 18 zvířat v barevných rázech černá měděněkrká, modrá měděněkrká, černá stříbrokrká, modrá stříbrokrká. Z klubu na této výstavě vystavoval přítel Šonka, přítelkyně Mesteková Martina a Jana, přítel Mahulík a přítel Zeman. Těmto chovatelům samozřejmě za reprezentaci klubu děkuji. Ostatní členy klubu bych požádal o větší účast. Výsledky dopadli takto: šampion klubu přítel Šonka, nejlepší kohout přítelkyně Mesteková Martina a Jana, nejlepší slepice př. Šonka. Při této výstavě proběhla i výstava vajec, kterou zodpovědně posoudili přátelé Mahulík a Hlásný. Této soutěže se zúčastnilo 10 vzorků vajec. Stupně vítězů obsadili 1. př. Holeček, 2. př. Hlásný, 3 př. Mesteková, 4. př. Juhászová. Vítězům blahopřeji, ale dalším vítězem je pro mě př. Mahulík, který nebyl schopen dát do soutěže úplnou kolekci 6 vajec, ale přesto tuto soutěž obeslal alespoň 3 vzorky od svých slepiček, i když věděl, že skončí na posledním místě, protože nesplnil řádný počet dodaných vajec. Pro mě je tento srdcař stejný vítěz jako zde jmenovaní. Expozice se vzorky vajec byla kladně hodnocena návštěvníky této výstavy.

Nyní mi Vážení přátelé dovolte v krátkosti zhodnotit práci právě končícího výboru klubu, kterému měl jsem tu čest předsedat. Výbor převzal klub od předchozího předsedy př. Václavíka. Výbor musel okamžitě začít intenzivně pracovat na zaregistrování do spolkového rejstříku, změnit sídlo klubu. Rozjet tvorbu zpravodaje, který musel vyjít v daném termínu. Internetové stránky se povedly dostat plně pod naší kontrolu, včetně všech hesel. Byl to velký boj s panem Tománkem, ale nakonec úspěšný. Internetových stránek se bezvadně zhostila př. Martina Mesteková, které tímto děkuji a doufám, že bude nadále intenzivně pracovat na zvelebení těchto stránek. Byl navázán první kontakt s kluby z okolních států, jako jsou Německo, Slovensko, Francie. Musím přiznat, že jsme chtěli navázat intenzivnější spolupráci alespoň s klubem ze Slovenska. Prioritou výboru bylo uspořádat stolní posuzování maransek, které se povedlo. Řekl bych, že klub jde správným směrem. Tímto bych chtěl jménem končícího výboru poděkovat, hlavně Vám přítomným členům, kterým není na obtíž přijet sem na výroční schůzi. Na závěr bych Vám chtěl oznámit, že odstupující výbor bude opět usilovat o zvolení do vedení klubu chovatelů maransek. A co je naší prioritou v tomto volebním období? Nastartovat skutečnou plemenářskou práci, za pomoci přítele Hrubeše. Dalším z bodů je pokusit se navázat těsnější spolupráci s kluby maransek ze zahraničí, uspořádat mezinárodní soutěž. Další důležitou věcí klubu bude reprezentace klubu na veřejných sítích jako je internet, nebo facebook. V úplném závěru mi vážení přátelé dovolte popřát Vám hodně zdraví a chovatelských úspěchů. Chovu zdar.

3.     Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2017

Pokladní nebyla přítomna na schůzi z důvodu nemoci.

Pokladní předá podklady revizní komisy do konce května

  • Pro:18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

4.     Příjmutí nových členů

Marie Polesová

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

Ilona Scordia

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

Jiří Pulec

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

5.     Volba mandátové komise

Návrh – René Hlásný, Pravoslav Mahulík

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

6.     Volba do výboru klubu

Př. Valentovič seznámil s průběhem voleb (3 členný výbor, 3 členná kontrolní komise)

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

Do výboru kandidují: předseda: L. Holec, jednatel: J. Mesteková, pokladník: H. Juházsová

  • Pro: 17
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 1

Volby do kontrolní komise

Př. Mahulík, př. Hlásný, př. Chichmanov

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

7.     Rozpočet na rok 2018

Kontrola účetnictví a schválení rozpočtu proběhne dodatečně z důvodu náhlé nemoci pokladnice.

8.     Plán akcí na rok 2018

 1. Uhrazení příspěvků do konce dubna 2018
 2. Výbor klubu zajistí 4 poháry na klubovou výstavu
 3. Výbor klubu zajistí tvorbu (zpravodaj vyjde do 1. Května 2018)
 4. Uspořádání min. 1 speciální klubové výstavy
 5. Členové klubu se pokusí získat sponzorské dary
 6. Členové klubu se pokusí získat nové členy
 7. Všichni členové klubu budou aktivně spolupracovat s plemenářem
 8. Účastnit se členských schůzí

Schválení plánu akcí na rok 2018

  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

9.     Různé, diskuse

 • Uhrazení cestovného 3 kč/ km (forma odměny)
  • Pro: 17
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 1
 • Přispět na klecné na celostátní výstavě (50 %)
  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0
 • Přidat na posuzovací lístek hmotnost vajec (váha násadového vejce)
  • Pro: 17
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 1
 • Změna termínu speciální výstavy (Týniště nad Orlicí 13 – 14 říjen maransky, australky, češky), (Brno – 8. prosince), (Lysá nad Labem, klecné dolu, podmínka garantu – leden)
  • Návrh: Týniště nad Orlicí (výbor bude jednat)
  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0
 • Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem proběhne posuzování vajec
  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0
 • Návrh odměny (hrnek) za vystavení zvířat (3 ks) na klubové výstavě (možnost i prodeje za 125 Kč)
  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0
 • Nakup hrnků (70 Hrnků)
  • Pro: 15
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 3
 • Facebook – skupina ,,maranska,, propagace, debaty, soutěže, reklama…
 • Spolupráce s Francouským klubem
 • Přednáška př. Hrubeše o plemenařině u maransek
 • Př. Šonka si vzal slovo a představil putovní pohár

10.  Usnesení, závěr

Schvaluje:

 • Program schůze
 • Předání podkladů pro revizní komisy do konce května
 • Příjmutí 3 nových členů
 • Zvolení mandátové komise (Hlásný, Mahulík)
 • Průběh voleb (3 členný výbor, 3 členná kontrolní komise)
 • Volba výboru (Předseda – Holec, Jednatel – J. Mesteková, Pokladník – Juhászová)
 • Volba kontrolní komise (Mahulík, Hlásný, Chichmanov)
 • Plán akcí na rok 2018
 • Uhrazení cestovného formou odměny
 • Příspěvek na klecné na celostátní výstavě ve výší 50%
 • Přidání ,,hmotnosti vajec,, na posuzovací lístky vajec (hmotnost násadového vejce)
 • Uspořádání speciální výstavy v Týništi nad Orlicí
 • Uspořádání posuzovaní vajec při celostátní výstavě
 • Odměnu za vystavení zvířat (3 ks) na celostátní výstavě nebo speciální výstavě
 • Nákup 70ti hrnků
  • Pro: 18
  • Proti: 0
  • Zdrželo se hlasování: 0

Zapsala: Martina Mesteková

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec

Dodatky:

Výsledky hospodaření za rok 2017

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky 7 200,- Tisk zpravodaje 3 150,-
Fakturace 10 000,- Účetní 1 000,-
Příspěvky od ČSCH 1 120,- Stolní posuzování 400,-
Úroky 5.28,- Internet 1 001,-
    Občerstvení + Jubilea 2 566,-
    Poháry 1 440,-
    Nová razítka 1 170,-
    Poštovné 898,-
    Režie 146,-
    Vedení účtu 380,-
    Reklamní propisovačky 2 692,-
Příjmy celkem: 18 325.28,- Výdaje celkem: 14 843,-
 
Stav na účtu k 31. 12. 2017 66 925.40,-
Stav v pokladně k 31. 12. 2017 3 980.00,-
Peníze celkem 70 905.40,-
         

Rozpočet na rok 2018

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky 8 000,- Tisk zpravodaje 4 000,-
Fakturace 10 000,- Účetní 1 000,-
Příspěvěk od ČSCH 1 000,- Internet 1 001,-
Úroky 10,- Reklamní hrnky 8 750,-
    Poháry 1 500,-
    Příspěvek na klecné 650,-
    Poštovné 800,-
    Vedení účtu 409,-
    Občerstvení 900,-
Příjmy celkem: 19 010,- Výdaje celkem: 19 010,-

 


Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konanou dne 18. 2. 2017 v ČSCH, Maškova 8, Praha

Program:

 1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)
 2. Přijetí nových členů
 3. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016
 4. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2016
 5. Zpráva revizní komise
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Zpráva plemenáře
 8. Plán akcí na r. 2017
 9. Volby 2018, zvolení volební komise (min. 3člená)
 10. Různé, diskuse
 11. Usnesení, závěr

Přítomno: 19 členů, členská základna byla usnášení schopná

Hosté: Josef Vilhelm

 1. Zahájení:

Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, přivítal přítomné, př. Vilhelma, čestného předsedu ing. Šonku, a seznámil přítomné s programem schůze. Popřál jubilantům hodně zdraví a chovatelských úspěchů. Př. Šonka hovořil o problémech s ptačí chřipkou a jak je řešit a odpovídal na dotazy. Proběhlo představení členů, jejich funkce a odchovy.

 1. Přijetí nových členů:

Nový členové, kteří se měli dostavit a stát se novými členy klubu chovatelů maransek se bohužel nedostavili.

 1. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2016

V lednu byl zvolen nový výbor klubu s předsedou př. Václavíkem, př. Ing Šonka byl zvolen čestným předsedou.

Zpravodaj vyšel v letním období s novým logem klubu, dále se podařilo objednat trička, mikiny a vesty s logem klubu.

V říjnu odstoupil př. Václavík s celým výborem z důvodu nemoci. Byl zvolen nový výbor s předsedou př. Holcem. Byla provedena povinná přeregistrace klubu. V listopadu proběhla celostátní výstava v Lysé nad Labem.

Klub navázal spolupráci s kluby ze Slovenska, Francie a Německa.

Byl zaslán požadavek předsedovi posuzovatelů drůbeže Ivana Pavla, aby nám zaslal oficiální vyjádření k barevnému rázu černá měděně prsá/krká.

Byl vyroben roll up baner a další reklamní předměty.

Lednová výstava se bohužel nekonala z důvodu ptačí chřipky

 1. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2016

Př. Juházsová seznámila přítomné o výsledku hospodaření za rok 2016

 1. Zpráva revizní komise

Revizní komise provedla kontrolu všech dokladů a zjistila, že všechny doklady byly řádně zaúčtovány.

 1. Rozpočet na rok 2017

Pokladník př. Juházsová seznámila přítomné o plánovaném rozpočtu na rok 2017, tento rozpočet byl jednohlasně schválen

 1. Zpráva plemenáře

Informoval o důležitosti plemenářské práce a upozornil členy klubu, aby vyplnili rozdané formuláře a co nejrychleji je zaslali zpět

 1. Plán akcí na r. 2017
 • Uhrazení členských příspěvků do 28.2
 • Byla schválena výše členských příspěvků (200 kč) a jednorázový poplatek nově příchozích členů (300 kč) – Schváleno 10 členy, zdrželi se hlasování 4 členi, proti bylo 5 členů
 • Zajištění tvorby zpravodaje – zpravodaj vyjde do konce května – V. Taimerová a J. Mesteková
 • Uspořádání stolního posuzování maransek
 • Uspořádání klubové výstavy maransek

Dále předseda klubu poprosil členy klubu, aby se snažili zajistit pro klub sponzorské dary, aby členové spolupracovali s plemenářem a účastnili se výstav a členských schůzí.

 1. Volby 2018, zvolení volební komise

Byla jednohlasně zvolena volební komise (př. Křižan, př. Zeman, př. Valentovič). Předseda navrhl způsob voleb – výbor bude kandidovat jako celek – tento návrh byl schválen, 1 člen se zdržel hlasování. Dále navrhl odhlasování 5-ti členného výboru – tento návrh byl schválen, 1 člen se zdržel hlasování. Byla navrhnuta 3 členná kontrolní komise, která byla jednohlasně odsouhlasena.

Byly navrhnuty nové podmínky klubové soutěže – tyto podmínky byly schváleny, 1 člen se zdržel hlasování

Podmínky soutěže:

 • a) chovatel soutěží se 4ks stejného barevného rázu velkých i zdrobnělých maransek. Barevné rázy se nesmějí míchat v jedné soutěžní přihlášce. Lze se do soutěže přihlásit s více barevnými rázy, ale každý barevný ráz zvláště.
 • b) jeden nejhůře oceněný kus drůbeže ze všech výstav se škrtá c) drůbež musí pocházet od českých chovatelů a musí mít registrační kroužek platný v ČR, případně ze země původu soutěžícího chovatele.
 • d) přihlášku do soutěže odevzdá nejpozději do 31. ledna roku předsedovi, nebo jednateli klubu s oceňovacími lístky soutěžící drůbeže, příp. lze doložit soupisové archy posouzené drůbeže nebo katalogy z výstav s oceněním.
 • e) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů ze všech výstav
 • f) při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyšších ocenění drůbeže ze všech výstav
 • g) vítěz této soutěže obdrží pohár.
 1. Různé, diskuse

V diskusi se probíraly tyto body:

 • Změna stanov klubu
 • bod 4 – vymazat ,,chováme maransky v barevném rázu měděně černém,,. – Schváleno jednohlasně
 • Členství v klubu (doplnit bod 3 Členem se může stát pouze zájemce, který je řádným členem ZO). – Schváleno jednohlasně
 • Změna povinnosti člena klubu – zaplatit členské příspěvky do 28.2.
 • Změna v působnosti  klubu – na znění: ,,sdružuje chovatele velkých a zdrobnělých maransek a jejich příznivce“
 • Hlasovat o možnosti hlasování přes internet, sms. Důvod: větší účast jak na schůzi – schváleno jednohlasně
 • Nákup reklamních předmětů. – schváleno jednohlasně
 • Schválení možnosti výboru, pracovat s financemi do výše 5000 Kč bez hlasování členské základny. (nákup roll up baneru, reklamní věci atd.) – schváleno jednohlasně
 • Proškolit min. další 2 členy klubu na hodnocení vajec. (Jana Mesteková, Martina Mesteková) – Schváleno jednohlasně
 • Změna termínu speciální výstavy (uspořádání speciální výstavy klubu při celostátní výstavě) – schváleno jednohlasně
 • Výbor zjistí možnosti:
 • O uspořádání 2 speciální výstavy na Moravě (termín říjen, leden, únor)
 • Projednat zájem o uspořádání stolního posuzování.
 • Uhrazení členských příspěvků do 28. 2. z důvodů odeslání počtu členské základny na svaz ČSCH do 31.3.
 1. Usnesení, závěr

Výroční členská schůze schvaluje:

 • Rozpočet za rok 2016
 • Rozpočet na rok 2017
 • Plán akcí na rok 2017
 • Výši členských příspěvků
 • Volební komisy
 • Způsob voleb po skupinách
 • Volbu 5- ti členného výboru
 • Podmínky soutěže
 • Změnu stanov
 • Hlasování přes internet a sms
 • Rozpočty na reklamní předměty
 • Proškolení nových posuzovatelů vajec
 • Změna termínu výstavy

V závěru si př. Vilhelm připravil přednášku o vadách maransek ,které názorně ukazoval na fotografiích.

předseda poděkoval za účast na schůzi a popřál mnoho chovatelských úspěchů.

 

Zapsala: Martina Mesteková

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec